Regulamin kursów

REGULAMIN KURSÓW TERAPII I MASAŻY AJURWEDYJSKICH       

 1. Organizatorem kursów jest firma Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair z siedzibą we Wrocławiu 51-669, przy ul. Dembowskiego 78/4 posiadająca numer NIP 898 216 44 33, numer REGON 387363926.
 2. Firma Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair organizuje kursy terapii i masaży ajurwedyjskich w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie kursów podanej na stronie internetowej Ayurveda.pl. Aktualny zakres oferty wykorzystywany podczas realizacji kursu, obowiązujący na dzień realizowanego kursu, podany jest na stronie internetowej na dzień początku realizacji kursu. Program kursu nie podlega ewentualnym zmianom lub roszczeniom.
 3. Uczestnicy przed rozpoczęciem kursu są zobowiązani zapoznać się w niniejszym regulaminem. Wpłata zadatku i uiszczenie pełnej opłaty za kurs oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili uiszczenia zadatku lub pełnej płatności, a w szczególności w momencie rozpoczęcia korzystania z kursu. W ramach pobytu na kursie zabronione jest używanie lub dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste prowadzących lub uczestników kursu.
 5. W wypadku zainteresowania kursem w Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair i chęcią zapisania się, uczestnik kursu zobowiązuje się do dokonania wpłaty zadatku jako opłaty rezerwacyjnej, przeznaczonej na poczet rezerwacji miejsca na kursie w wysokości zawartej w opisie danego kursu na stronie internetowej. Termin wpłaty zadatku wyznacza Organizator w drodze elektronicznego potwierdzenia zapisu. Zadatek nie podlega zwrotowi w chwili rezygnacji Uczestnika z kursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 6. Uczestnicy zobowiązują się do dokonania pełnej płatności za kurs w terminach określonych w opisie kursu, dostępnego na stronie internetowej ayurvedam.pl.
 7. Uczestnicy kursów organizowanych przez Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie w tym szczególnie w formie zdjęć oraz nagrań. Wszystkie materiały szkoleniowe w tym otrzymane skrypty stanowią własność intelektualną Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.
 8. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub w jakiejkolwiek formie udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w kursach.
 9. Poprzez udział w kursie lub warsztatach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą zakres wybranego kursu z oferty. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom. Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką kursu. Uczestnik jest wyłącznie sam odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami instruktora.
 10. Osoby decydujące się na uczestnictwo w kursach organizowanych przez Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair oświadczają, iż są zdrowe i nie posiadają jakichkolwiek przeciwwskazań w tym medycznych, aby uczestniczyć w kursie.
 11. Udział w kursach organizowanych przez Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie.
 12. Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników kursów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas kursu.
 13. Uczestnicy kursów ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z kursem.
 14. Uczestnik, który zgłosił się na kurs, może od niego odstąpić bez podania przyczyny informując firmę Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair o rezygnacji z kursu poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą e-mailową. Z chwilą złożenia rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi niezależnie od terminu złożenia rezygnacji. W wypadku uiszczenia pełnej lub ratalnej opłaty za kurs Uczestnikowi, który rezygnuje z uczestnictwa, przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o kwotę zadatku według następujących zasad: 1) 100 % wpłaconej kwoty, jeśli rezygnacja nastąpi najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem kursu 2) 50 % wpłaconej kwoty, jeśli rezygnacja nastąpi w ciągu 29–15 dni przed rozpoczęciem kursu 3) 20 % wpłaconej kwoty, jeśli rezygnacja nastąpi od 14–0 dni przez rozpoczęciem kursu.
 15. Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair zastrzega sobie prawo niezwrócenia wpłaconych środków za kurs uczestnikowi, który nie pojawi się na kursie w wyznaczonym terminie.
 16. Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, w szczególności w wypadku zaistnienia takich zdarzeń jak: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miał odbyć się kurs (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego kursu w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inny kurs organizowany przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. W przypadku wyboru zwrotu wpłaconych środków, przelew zwrotny następuje na konto w banku posiadającym swoją siedzibę w Polsce, którego nr wskazuje kursant w pisemnej rezygnacji z kursu. Zwrot pieniędzy odbywa się w ciągu 14 dni od otrzymania przez Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair pisemnej rezygnacji z kursu wraz z podpisanym dokumentem zwrotu. W przypadku wnioskowania o zwrot wpłaconych środków na zagraniczne konto bankowe, zwrot środków zostanie pomniejszony o koszt przelewu bankowego i kosztu przewalutowania. Uczestnikowi kursu nie przysługuje prawo do żądania zadośćuczynienia ze względu na odwołanie kursu ze strony organizatora.
 17. Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair zastrzega sobie prawo do odwołania pojedynczych zajęć kursu w szczególności w wypadku zaistnienia kolejnych zdarzeń: choroby lub wypadku losowego osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku Organizator wyznacza dla całej grupy kursu dodatkowy termin realizacji (odrabianie) zajęć w niezmienionej liczbie planowanych godzin.
 18. Osoby dokonujące zakupu usług firmy Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania przed szkoleniem takiej informacji podając jednocześnie dane do wystawienia takiej faktury tj: dokładnej nazwy firmy, adresu firmy oraz nr NIP.
 19. Długość kursu jest ściśle ustalona na moment zapisywania się na niego Uczestnika. W związku z tym Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowy czas kursu, w przypadku nie opanowania przez niego całego programu kursu.
 20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 21. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby firmy Ajurweda i kalari Sankar Sivasankaran Nair.
 22. Uczestnika kursu obowiązuje powyższy regulamin.